Naši Uslovi

Pročitajte naše Uslove za korištenje i sudelovanje

Ovo je ono što naši advokati traže od nas da izdamo a od vas da se složite sa istim. Pre nego koristite naše usluge, traži se od vas da pročitate, shvatite i složite se sa ovim uslovima.

Naša pravila su podeljena u dve grupe.

Sledeći "Uslovi za Korisnike" vas vezuju kada god posetite naš sajt Gigajob.com.
 
Pravila za korisnike
(Verzija 1.2 datuma April 22-gi, 2013).
Ako se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima ne možete koristiti naš sadržaj online i morate odustati od ulaska na naš websajt.
1. Uopšteno
Gigajob - online sadržaj je izdanje kompanije Netzmarkt, sa registrovanom kancelarijom u Erlangenu, u Bavariji; Nemačkoj. Smatra se da posetioci (koji se ovde oslovljavaju sa: korisnik (ici) ) u potpunosti prihvataju sledeća pravila I uslove korišćenja pri upotrebi svih internet službi kompanije Netzmarkt. U nastavku, određeni dodatni i/ ili odredni članovi koji odstupaju od datih uslova mogu stupiti na snagu u slučaju korišćenja određenih službi ili uslužnih funkcija.Vi ste upućeni na te članove čak i pre nego što pokušate da koristite odgovarajuću uslugu ili uslužne funkcije. Ako koristite ovaj websajt vi samim tim usvajate pravosnažnost ovih pravila i uslova korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, onda ne možete koristiti naš online sadržaj i morate odustati od ulaska na naš websajt.
2. Uslovne Performanse naših Internet Službi
Ako korisnik(ci) iskoristi(te) ovaj online sadržaj bez plaćanja ikakve nadoknade kompaniji Netzmarkt samim tim on(i) se automatski odriču bilo kakve odgovornosti performanse protiv kompanije Netzmarkt. Netzmarkt rezerviše prava da izmeni, ukloni/izbriše ili ekspandira sve službe i dužnosti performansi koje nisu plaćene; u potpunosti ili delimično; po svom nahođenju i bez prethodnog upozorenja. Samim tim, korisnici s njihove strane ne polažu nikakvo pravo na korišćenje ili dostupnost službe ili određenih uslužnih funkcija sve dok nisu ušli u legalno vezujući pismeni ugovor sa kompanijom Netzmarkt u kome im Netzmarkt garantuje snabdevanje određenih službi u razmenu za određenu novčanu nadoknadu.
3. Zakašnjenja pri Izvođenju Dužnosti
Netzmarkt daje kompenzaciju korisniku u slučaju određenih gubitaka/potraživanja koji proističu iz zakašnjenja u izvođenju dužnosti obećanih po ugovoru; u maksimalnoj meri plaćanja koje je data kompanija prethodno načinila kompaniji Netzmarkt u poslednjih 24 meseca, pre nego što je došlo do takvih zakašnjenja u dužnostima za koje je korisnik prethodno platio kompaniji Netzmarkt.
4. Odgovornost/ Pravna Obaveza/ Dužnost
Kompanija Netzmarkt ne garantuje bilo kakvu informaciju koja je prenešena putem njene infrastrukture, tačnije, njenu potpunost, ispravnost ili relevantnost; niti su iste besplatne niti slobodne od prava trećeg lica. Potraživanja odgovornosti protiv kompanije Netzmarkt prouzrokovane korišćenjem ponuđenih sadržaja (usled nepotpune ili defektne informacije), su u osnovi isključene ukoliko ne postoji dokaz o namernoj nemarnosti od strane Netzmarkt kompanije. Ovo se odnosi na moguće posledične štete načinjene korisniku u vreme kada je isti koristio/iskorištavao prednosti ove internet ponude. Obezbeđenje mreže podataka u kojoj Netzmarkt izdaje online sadržaje je ograničena. Prema tome, kompanija Netzmarkt neće prihvatiti bilo kakvu odgovornost za greške i poremećenja koje postoje u samom sistemu ili u sistemima drugih učesnika ili u internom korsničkom sistemu. Korisnici se stoga trebaju uzdržati od tvrdnji bilo kakvih potraživanja koja imaju svoju zakonsku osnovu van uznemirenja koja se mogu pripisati jednoj od strana u sporu dogovorenih dužnosti performansa kompanije Netzmarkt. Korisnik se naročito, treba uzdržati od tvrdnji bilo kakvih potraživanja koja su uzrokovana takozvanim kompjuter virusima kao što su Trojanci. Iz prethodno spomenutih ograničenja odgovornosti, uredbe koje su u skladu sa sekcijom Br. 309, 7 (odgovornosti u slučaju ozlede opasne po život, telo, zdravlje i usled grube nemarnosti) i Br. 8 BGB (druge odgovornosti usled neuspeha u dužnosti performanse) ostaju nepromenjeni.
5. Linkovi/Upućivanja na druge Websajtove
Kompanija Netzmarkt nije odgovorna za hiperveze na Gigajobovim websajtovima koji upućuju na websajtove trećih lica. Dalje, Netzmarkt se distancira od svih online sadržaja koji pripadaju trećim licima. Korisnik se treba nepovratno suzdržati od prozivanja/pravljenja Netzmarkta odgovornim za ilegalne, obmanjujuće, defektne ili nepotpune sadržaje linkovanih websajtova (i/ili za nanose šteta koje njima mogu biti pripisane).
6. Autorska prava i Zaštitni znakovi
Sva autorska prava i zaštitni znakovi pripadaju dotičnim vlasnicima i spomenuti su na našem internet websajtu isključivo u informativne svrhe. Samo napominjanje zaštitnog znaka ne treba navesti na zaključak da isti nije zaštićen pravilima trećeg lica.
7. Doprinosi Trećih Lica
Sadržaj online Gigajoba se uglavnom sastoji od doprinosa trećih lica (na pr., tekstovi i slike) koje Netzmarkt obično izdaje bez naplate (na pr., oglasi korisnika). Nije moguće za Netzmarkt da pretraži i prouči/ pomno ispita takve sadržaje trećih lica ili da primeni direktnu aktivnu kontrolu nad njima. Prematome, Netzmarkt takođe neće prihvatiti nikakvu odgovornost za isto/ prethodno navedeno. Korisnik treba biti svestan da može biti izložen (u smislu sadržaja ovog internet websajta) uznemirujućim sadržajima koji mogu biti uvredljivi, neprijatni ili nepoželjni. Ako doprinos trećeg lica nije u skladu sa korisničkim pravilima, korisnik obavezuje samog sebe da nastavi zakonski postupak ekskluzivno protiv onoga ko je prekršio zakon (na pr., autora dotičnog doprinosa) a ne protiv kompanije Netzmarkt.
8. Zaštićeni sadržaji
Ova internet ponuda, uključujući sve njene delove (kao i bazu podataka koji su njena osnova) je zaštićena autorskim pravima i namenjena isključivo za individualno, privatno korišćenje. Bilo koje drugo korišćenje koje je van toga, pogotovu uključenje u lokalnu mrežu ili internet ponudu sačinjava povredu prava, što će rezultirati u odgovornost u vidu naplate za kompenzaciju/ odštetu. Bilo koje komercijalno korišćenje sadržaja, podataka ili web dizajn funkcija je nedopustivo bez pismenog odobrenja kompanije Netzmarkt. Ovo se posebno odnosi na umnožavanje kopiranjem, prevođenjem kao i skladištenjem ili obradom u elektronskim sistemima.
9. Izuzimanje Garancije
Korišćenje ove internet ponude se sprovodi na sopstveni rizik korisnika. Usluge ili uslužne funkcije koje Netzmarkt smatra odgovarajućim; a koje se odnose na svaki pojedini slučaj; podređene su njihovoj dostupnosti. Kompanija Netzmarkt ne garantuje da su usluge/uslužne funkcije uvek dostupne niti da su bez prekida, slobodne od grešaka, kao ni to da su uvek pouzdane i vremenski tačne. Posebno naglašavamo i to da kompanija Netzmarkt ne garantuje sledeće: ispravnost niti pouzdanost informacija koje su primljene putem ove internet ponude kao ni kvalitet proizvoda, usluga ili informacija primljenih u vezi sa ovom internet ponudom. Kompanija Netzmarkt takođe ne garantuje da online sadržaji odgovaraju očekivanjima korisnika. Preuzimanje sardžaja sa interneta i druga vrsta primanja sadržaja u vezi sa ovom internet ponudom mogu se dogoditi samo na sopstveni rizik korisnika. Sami korisnici su odgovorni za: štete nanesene njihovim kompjuterskim sistemima ili drugim tehničkim aparatima, za gubitak podataka ili za druge štete nanesene usled preuzimanja sadržaja sa interneta ili drugih transakcija u vezi sa ovom internet ponudom. Predlozi koje korisnik prima u kontekstu ove internet pounde ne daju bilo kakvu garanciju od kompanije Netzmarkt, ukoliko se o istom prethodno obe strane nisu usaglasile putem ugovora.
10. Odredba Raskida
Ako pojedine odredbe ovih pravila i uslova ne odgovaraju postojećim zakonima , preostale odredbe ostaju nepromenjene od strane istih. Odredbe koje nisu na snazi će biti zamenjene, ukoliko je to moguće, onima koje su važeće/ u funkciji kako bi se pridržali željenih ekonomskih i /ili zakonskih ciljeva.
 

 

Ako želite objaviti vaš sopstveni sadržaj na Gigajobu takođe se trebate složiti sa sledećim Uslovima za Saradnike - pre nego što ovde možete početi objavljivati vaše oglase (CV-ije i /ili ponude za posao) .
 
Opšta Pravila i Propisi Učešća
(Verzija 1.5 datuma April 22, 2013)
1. Uopšteno
Netzmarkt Internet Služba GmbH & Co. KG (“Netzmarkt”), sa sedištem u Erlangen/Bavaria, dozvoljava posmatračima ovog websajta (“korisnicima”) da daju svoje sopstvene doprinose ovom sajtu bez naplate (ukoliko je to moguće pod odrđenim okolnostiima). Koristeći ovaj sajt saradnik automatski daje njegovu/ njenu apsolutnu i nerezervisanu saglasnost ovde navadenim pravilima. Korisnici koji žele postati saradnici moraju pročitati, primiti k znanju i pristati na sledeća pravila
2. Pravila Usluge
Saradnik je pročitao i u potpunosti prihvata sva pravila usluge koja se odnose na korišćenje ovog Internet sajta.
3. Zadržavanje Prava
Netzmarkt zadržava prava da privremeno ili trajno obustavi ili modifikuje bilo koji doprinos ili oglas na sajtu iz bilo kog razloga i u bilo koje vreme. Netzmarkt takođe zadržava prava da zabrani, bilo delimično ili za stalno, korišćenje ovog sajta. Saradnik nepovratno prihvata Netzmarktova prava. U dodatku , saradnik se odriče prava da osporava Netzmarktove odluke vezane za odobrenja/ zabrane doprinosa ili saradnika. Saradnik se takođe odriče prava da drži Netzmarkt odgovornim za bilo kakva ograničenja, modifikacije, obustave, privremene prekide, ili prekid službe ili bilo kakve iz toga proizilazeće gubitke, povrede ili štete koje proizilaze iz ili su u odnosu sa izvršenjem prethodno spomenutih ovlašćenja.
4. Zakonska Odgovornost
Usled velikog broja saradnika, nije moguće za Netzmarkt da pomno nadgleda ili ima aktivnu kontrolu nad sadržajem koji se objavljuje od strane saradnika (podaci, tekst, softver, zvučni snimci, slike, grafike, video materijali ili drugi odabrani sadržaji). Prema tome Netzmarkt ne preuzima zakonsku odgovornost za sadržaj saradnika. Saradnik preuzima svu zakonsku odgovornost za: njegov ili njen sadržaj ili privatan prenos koji proističe otuda, unutar Netzmarktove infrastrukture. Ako treće lice povredi prava saradnika, saradnik se slaže da nastavi zakonski postupak isključivo protiv trećeg lica a ne protiv Netzmarkta ili predstavnika Netzmarkta.
Saradnik pristaje da se pridržava svih zakonskih odredbi. U slučaju ne pridržavanja, saradnik se slaže da kompenzira Netzmarkt za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizilazi iz istog (ne pridržavanja zakonskih odredbi). Saradnikovo pristajanje uključuje (no nije ograničeno na) temeljni pregled sadržaja kako bi se utvrdilo sa sigurnošću da nema kršenja autorskihprava, zaštitnih znakova, patenta, konkurencije, civilnih prava ili nisu proizvod koji proizilazi iz pravnih dugovanja/ odgovornosti.
Netzmarkt je posebno osetljiv na asocijacije koje se odnose na bilo kakvu štetu nanetu reputaciji prouzrokovanu sadržajem koji krši sedeće Nemačke zakonske norme/pravila: pornografija (§184 StGB), zavođenje (§ 130 StGB), optužba, kleveta i sramoćenje karaktera (§ 185-188 StGB), i navođenje na zločin ((§ 130a StGB). U slučaju da saradnik oglasi/ objavi sadržaj koji krši ove zakone saradnik se ovde usaglašava da plati restituciju za gubitke ili odštete Netzmarkta.
Linkovi trećih lica generalno nisu dozvoljeni u saradnikovom sadržaju sem ako isto nije jasno naznačeno u Netzmarktovim pravilima, regulacijama i uslovima korišćenja. Saradnik prihvata to da je samo on ili ona odgovoran(a) za bilo koji sadržaj/websajt trećeg lica koji on/ona povezuje. U slučaju povezivanja (linking), saradnici ovde preuzimaju odgovornost staranja da kako bi osigurali da se sadržaj trećeg lica pridržava Netzmarktovih uslova saradnje, koršćenja i učešća. Saradnik takođe prihvata to da Netzmarkt nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji pripada trećim licima.
5. Kvalitet Saradnje
Saradnik se ovde usaglašava/obavezuje na to da svoj; njegov ili njen; sadržaj učini nezavisnim od prava trećih lica. U nastavku, saradnik se usaglašava/obavezuje na to da su sve opisane/ zastupljene informacije istinite, potpune, svežeg datuma/ važeće i objavljene u dobroj nameri; iskrene, poštene i da ne sadrže zavođenje, optužbe, klevete i sramoćenje karaktera, ili grub ili uvredljiv govor. Saradnici se takođe usaglašavaju/obavezuju da ne koriste okvir svog sadržaja kao reklamu za sebe ili za treće lice.
6. Izmena Sadržaja
Netzmarkt zadržava pravo da izmeni, skrati, doda, ili izbriše sadržaj bilo kog saradnika po sopstvenom nahođenju. Saradnik ovde potvrđuje da je on/ona u saglasnosti sa punim pravom Netzmarkta da modifikuje njegov/njen sadržaj.
7. Publikacija Doprinosa
Saradnik garantuje isključivo vlasništvo na prava doprinosa. U svrhu objavljivanja, učesnik ovde prenosi sva prava na njegov/ njen sadržaj Netzmarktu, onoliko koliko je to dozvoljeno zakonom. Netzmarkt prihvata ovaj prenos. Namensko korišćenje sadržaja od strane Netzmarkta uključuje objavljivanje/ oglašavanje na ovom i drugim websajtovima, kao i puštanja u promet istog u vidu emejl alertova, biltena, u štampanom mediju, kao softver i drugim vidovima medija. Saradnik prihvata da ne može zahtevati kompenzacije bilo kakve vrste (na pr. naplata na korišćenje, naplata licence, naplata na pristanak, itd) od Netzmarkta zato što je isti objavio/oglasio predani sadržaj. Saradnik pristaje da svoj sadržaj stavi na raspolaganje Netzmarktu bez očekivanja ikakve naplate.
Netzmarkt je ovim slobodan da objavi/oglasi sadržaj saradnika u bilo kom uređivačkom kontekstu, čak i na platformama kojima koje su rukovođene trećim licima. Netzmarkt nije odgovoran za odbranu saradnikovih autorskih prava.
8. Doprinos/ Brisanje Sadržaja
Ako nakon objavljivanja/oglašavanja saradnik želi da modifikuje ili izbriše njegov/ njen sadržaj, on ili ona je u obavezi da koristi websajtov menadžment interfejs. Nema alternativnih metoda (e-mejlova, telefonskih poziva, faksova itd) saopštavanja modifikacija ili brisanja sadržaja. Moguće je da dođe do zastoja/ zakašnjenja pre nego se uspešna modifikacija ili brisanje prikaže na svakom internet sajtu. Ako je bilo koje treće lice (kao što su: mehanizmi pretraživanja, internet katalozi, Netzmarktovi marketing partneri, štampane publikacije/ izdavačke kuće, itd) takođe preuzelo sadržaj od saradnika, Netzmarkt odbija sve zakonske odgovornosti/ obaveze.
Netzmarkt takođe ne preuzima na sebe obavezu da radi sa trećim licima u smislu željenih modifikacija ili brisanja, čak i ako se korišćenje koje je pod pitanjem desilo usled Netzmarktovog sadržaja ili tolerancije. Dužnost i odgovornost direktnog kontakta i komunikacije sa trećim licima je isključivo dužnost saradnika kada su u pitanju brisanja ili modifikacije saradnikovog sadržaja. Saradnik ovde izjavljuje da on ili ona neće dalje uplitati Netzmarkt ili njegove predstavnike u takve slučajeve.
9. Zloupotreba od strane Trećih Lica
Zbog prirode interneta, svi objavljeni/ oglašeni sadržaji saradnika (ili koji su element koji proističe iz istog) su na žalost izloženi opasnosti da budu preuzeti sa interneta, distribuirani, ili zloupotrebljeni od strane trećih lica. Netzmarkt ovde izrazito odbija sve odgovornosti za takve zloupotrebe od strane trećih lica, preuzimanja sa interneta ili distribucije saradnikovog sadržaja. U takvim slučajevima saradnik prihvata da neće uplitati u parnice/ tužbe, bilo koje vrste, niti da će tražiti ikakva potraživanja; kako od Netzmarkta tako ni od njegovih predstavnika.
10. Poverljivost
Saradnik je jedini taj koji je dogovoran za čuvanje tajne njegovog/ njenog korisničkog imena i lozinke od strane trećeg lica. Ako postoji sumnja u obmanu ili zloupotrebu istog Netzmarkt treba biti istovremeno informisan. Na saradnikovoj odgovornosti je to da se odjavi na kraju svake sesije ako i kada drugi ljudi koriste isti kompijuter.
11. Obaveze Trećih Lica
U slučaju kršenja pravila i uslova koji su ovde prethodno postavljeni, saradnik oslobađa Netzmarkt i njegove predstavnike od odgovornosti potraživanja od strane trećih lica odmah po samom zahtevu.
12. Obaveze između Saradnika i Netzmarkta
Ako saradnik prekrši bilo koja pravila koja su izložena u ovom pravilniku i uslovima učešća, saradnik je dužan da obnovi štete ili gubitke Netzmarktu. Netzmarkt nije odgovoran za gubitak ili štetu koja proizilazi iz nepridržavanja pravila za korisnike ili pravila i propisa za saradnike.
Opseg Netzmarktove zakonske dužnosti prema saradniku neće prevazilaziti više od sume koju je saradnik platio u okviru 24 meseca; koji prethode slučaju dugovanja/ pravne obaveze; cene totalne performance koju je saradnik platio za uslugu koja je u pitanju.
U ograničenju gore spomenutih odgovornosti, prema odredbama §309 Br. 7 (odgovornost u slučaju povrede po život, telo, zdravlje kao i grube nemarnosti) i Br. 8 BGB (druge odgovornosti usled neuspeha u dužnosti performanse) ostaju nepromenjene.
13. Zaštita Privatnosti/ Podataka
Saradnik ovde izjavljuje da je u saglasnosti sa Netzmarktovom polisom privatnosti kao što je nađeno na našem websajtu Gigajob (“Privatnost”).
U skladu sa §33 dodatkom 1 Aktom o Federalnoj Zaštiti i §4 o Regulaciji/ Kontroli Zaštite Podataka TeleUsluga, saradnik je ovim informisan da će Netzmarkt sačuvati saradnikovu adresu u mašinski čitljivoj formi i mehanički procesirati/ obraditi istu za zadatke dozvoljene ugovorom. Postoji mogućnost da se input koji je dat unutar sajta sastoji od ličnih ili poslovnih podataka (emejl adrese, imena, poštanske adrese). Saradnik ovde izjavljuje da je otkrivanje ovih podataka učinjeno potpuno dobrovoljno.
Netzmarkt rukuje sa saradnikovim podatcima poverljivo, no ne može garantovati ili izostaviti mogućnost toga da podaci neće biti pod prismotrom/ izloženi špijunaži, modifikovani ili izbrisani usled greške u radu, tehničkih smetnji, hakera itd. Netzmarkt nije odgovoran za čuvanje ili arhivisanje bilo kojih podataka. Netzmarkt nije odgovoran za zamenu podataka.
14. Odredba Raskida
Ako pojedine odredbe ovih pravila i uslova ne odgovaraju postojećim zakonima, preostale odredbe ostaju nepromenjene od strane istih. Odredbe koje nisu na snazi će biti zamenjene, ukoliko je to moguće, onima koje su važeće/ u funkciji kako bi se pridržali željenih ekonomskih i /ili zakonskih ciljeva.
 
 
Opoziv ugovora
Pravo na opoziv ugovora za naplative usluge Gigajob-a

Imate pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga opozoveze Vaš ugovor s Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG. Rok za opozivanje ugovora iznosi 14 dana od sklapanja ugovora. Obavezni ste da na nas pismeno informišete o opozivu Vašeg ugovora ( npr. poštom, fax-om ili emejlom).

Da bi zadržali Vaše pravo na opoziv ugovora dužni ste nam pismeno, u gore navedenem roku, dostaviti Vašu odluku.
Posledice opoziva ugovora

Nakon opoziva Vašeg ugovora dužni smo Vam nazad isplatiti sav novac koji ste nam uplatili, najkasnije 14 dana od dana kada smo dobili Vaše pismeno obrazloženje o opozivu ugovora. U tom slučaju koristimo isto sredstvo plaćanja kojim ste Vi prvobitno platili Vaš račun. Osim u slučaju da je to već dogovoreno od Vas ne morate plaćati dodatnu naknadu.

Ukoliko ste Vi zahtevali, da već u toku roka za opoziv ugovora počnemo s pružanjem naših usluga, onda ste dužni da nam platite određenu sumu novca. Ova suma novca će biti izračunata na osnovu vremena tijekom kojeg ste koristili naše usluge i ne plaćate punu cijenu usluge.
 
Gore navedene stavke su legalni dokumenti koji nisu uvek laki za razumevanje no bez obzira na to oni su važni i obavezujući za vas. Stoga, molimo vas da ih pomno i pažljivo proučite. Pripremili smo neke druge strane za vas. Tamo mi objašnjavamo kroz "uobičajeni-svakidašnji jezik" koji su najbolji načini za korišćenje Gigajoba. Te strane su namenjene samo u svrhu vaše pogodnosti. U slučaju da postoji suprotnost u značenju između tog teksta i teksta koji se može naći na ovoj strani, zakonski tekstovi uvek imaju prioritet. Hvala vam na razumevanju.

Gigajob za one koji traže posao
Pomoć: UPP za one koji traže posao

Gigajob za Poslodavce
Pravila za oglase zapošljavanja
Pomoć: UPP za Poslodavce

Gigajob za Savetnike
Pomoć: UPP za Savetnike